Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Zimní údržba vozovek a chodníků

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Doprava, komunikace, tech. sitě  >  Zimní údržba vozovek a chodníků

Zimní údržba vozovek a chodníků

Zimní údržba vozovek a chodníků

Sjízdnost a schůdnost místní komunikace a její zabezpečení ve smyslu § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se rozumí:

odst. 1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

odst. 2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdný úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

odst. 3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

odst. 4) Dopravně technickým stavem dálnice, silnice a místní komunikace se rozumí jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).

odst. 5) Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

odst. 6) Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu pozemních komunikací a jejich důsledkům.

odst. 7) Závadou ve schodnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním sotuacím a jejich důsledkům

Provádění zimní údržby vozovek a chodníků MČ Nový Lískovec koordinuje a smluvně zajišťuje odbor stavební a všeobecný ÚMČ, mobil 720413072. Chodníky má na starosti Ing. Šípek (tel.: 547 428 918)., vozovky Ing. Masák (tel.: 547 428 920).

Své podněty na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti volejte přímo dodavatelům zimní údržby:

Vozovky

Hlavní ulice Bítešská, Kamenice, Petra Křivky, Rybnická a Jihlavská udržují Brněnské komunikace, a. s., tel.: 548 213 747, 548 137 445.

Ostatní ulice – FCC Žabovřesky, s.r.o.., tel.: 724 243 448.

Neudržují se odbočky k výměníkovým stanicím a k vodárně, horní část ulice Palouk s povrchem z vegetačních tvárnic a ulice Travní.

Závady ve sjízdnosti vozovek budou zmírňovány podle důležitosti komunikace.
a) Obnovení sjízdnosti místních komunikací podle přednosti pořadí po spadu sněhu nebo vzniku náledí:
1. pořadí důležitosti ............ do 1 h.
2. pořadí důležitosti ............ do 2 h.
3. pořadí důležitosti ............ po ošetření 1. a 2. pořadí, nejpozději do 8 h.
b) Při odstraňování sněhu bude zahájení zásahu provedeno neprodleně po zjištění jeho potřeby a pluhování bude prováděno v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.
c) Při posypu inertními (chemickými) materiály pro zmírnění závad kluzkosti zahájí dodavatel posyp inertními (chemickými) materiály, pokud vrstva sněhu nedosáhne výšky 3 cm.

Orintační plánek zimní údržby komunikací (bez chodníků)

Chodníky

Chodníky ve správě MČ,  udržuje je firma SUPOS, p. Pospíšil, tel. 603 425 840. Přehled udržovaných a neudržovaných chodníku je zobrazen na mapce (červenou a fialovou barvou jsou znázorněny plochy udržovaných chodníků a žlutou jsou označeny plochy neudržovaných chodníků). Neudržované chodníky jsou označeny tabulkou s textem „Chodník se v zimě neudržuje“, nebo obdobným nápisem.

Na chodnících se (s ohledem na obuv chodců, psy atd.) chemické materiály (sůl) nepoužívají! Závady ve schůdnosti chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se zmírňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály .

Závady ve schůdnosti chodníků budou odstraňovány průběžně. . V I. pořadí bude zajištěna schůdnost spádových chodníků: Svažité chodníky od zastávky MHD Oblá na ulici Petra Křivky (podchod) až k podchodu pod ulicí Jihlavskou, od zastávky MHD Koniklecová na ulici Petra Křivky k podchodu pod ulicí Jihlavskou, od ulice Koniklecové k zastávce MHD Oblá na ulici Petra Křivky (podchod) a chodníky od domu Koniklecová 2 k zastávce MHD Koniklecová na ulici Petra Křivky.

Aktuální předpověď počasí: http://www.meteopress.cz/