Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Ochrana osobních údajů

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Úřad městské části Brno-Nový Lískovec tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

·                      přístup ke zpracovávaným osobním údajům Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec,

·                     opravu zpracovávaných osobních údajů Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec,

·                     výmaz zpracovávaných osobních údajů Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec,

·                     omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec,

·                     a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec. 

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na ÚMČ Brn-Nový Lískovec těmito způsoby:

– v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)

– v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec)

– prostřednictvím datové schránky žadatele

– žadatel se osobně indentifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného útvaru Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti

 

Dále subjekty údajů mají:

– možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

– za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. 

– právo na konzultace problematiky zpracování osobních údajů Úřadem městské části Brno-Nový Lískovec s pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je   J. K. accounting s.r.o.,  e-mail: gdpr@jkaccounting.cz.

 

tel.: 602515900. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě. 

 

Úřad městské části Brno-Nový Lískovec nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.