Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Nejdůležitější předpisy

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy

A. ZÁKONY A VYHLÁŠKY (ve znění pozdějších předpisů)


Veřejná správa

 •  Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 200/1990 S., o přestupcích,
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky,
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky,
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, 

Ochrana obyvatel,  krizové řízení, zdraví,

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon,
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,

Rozpočet, daně, poplatky, loterie, sbírky, reklama

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Zákon č. 280/2009, daňový řád, 
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Doprava, územní plánování

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Informace, komunikace

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,

Životní prostředí, odpady

 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o půdě,
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,

Školství

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Veřejné zakázky  

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Sociální oblast 

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,

Správa bytů a domů, majetek

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
 • Zákon č. 256/2013, katastrální zákon, 

Sbírky zákonů od roku 1996 jsou k nahlédnutí bezplatně na webové stránce MV ČR na adrese www.mvcr.cz/sbirka.cz , kde je řada dalších neméně zajímavých odkazů.


B. VYHLÁŠKY MĚSTA BRNA

Vyhlášky města Brna jsou zveřejněny na webové adrese: www.brno.cz/main/dokumenty/index.htm.