Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Pravidla uzavírání pachtovních smluv

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Potřebuji si vyřídit  >  Pravidla, metodika  >  Pravidla uzavírání pachtovních smluv

Pravidla uzavírání pachtovních smluv

 

1. Odbor vnitřních věcí – odd. investic a majetku vede evidenci žadatelů o pacht.

2. Záměr obce propachtovat pozemek bude po projednání v RMČ vyvěšen na úřední desce v souladu se zákonem o obcích.

3. Žadatelům uvedeným v evidenci bude zveřejnění záměru oznámeno e-mailem v den vyvěšení záměru.

4. Písemná nabídka na pacht pozemku bude obsahovat: identifikační údaje o zájemci, nabídku pachtovného Kč/rok. Minimální nabídka pachtovného činí 5,-Kč/rok (slovy pět korun českých za metr čtvereční a rok) a bude v obálce označené nápisem: „neotevírat - nabídka na pacht pozemku p.č…. k záměru č. … “ a bude doručována na adresu ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 ve lhůtě uvedené v záměru. K nabídkám podaným po termínu se nepřihlíží, nerozhodne-li RMČ jinak.

5. Obálky budou otevřeny RMČ. K otevírání obálek bude přizván předseda komise majetkové a bytové RMČ. Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, kteří podali nabídku.

6. Protokol o otevírání obálek vč. hodnocení nabídek bude předložen RMČ k rozhodnutí o výběru pachtýře, kdy pozemky budou propachtovány zájemci, který nabídne nejvyšší pachtovné za m2 a rok,  nejméně však za  5 Kč/m2/rok. Při shodě nabídnuté ceny pachtovného budou pozemky propachtovány zájemci, který má trvalé bydliště v Brně – Novém Lískovci. Nebude-li ani takto možno vybrat jediného pachtýře, rozhodne los. Losování se mohou zúčastnit zájemci, kteří podali nabídku.

7. Pravidla uzavírání nájemních smluv na pronájem pozemku za účelem pěstování plodin a jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci přijatá RMČ na zasedání č. 23/2007, konaném dne 19. 12. 2007 se tímto ruší.

 

Tato pravidla byla schválena na zasedání RMČ č. 4/2015, konaném dne 4.3.2015