Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 

Statutární město Brno stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 

1. Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

formát A4 jednostranný

1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

3,00 Kč/A3

 

b) černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

3,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

3,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

5,00 Kč/A3

úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

 

c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě

formát A4 černobílý tisk

2,00 Kč

formát A4 barevný tisk

8,00 Kč

Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk:

- stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4;

- skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.

 

d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou statutární město Brno za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.


e) skenování

formát A4 jednostranný

1,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

2,00 Kč/A3

2. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

7,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

7,00 Kč 

 

3. Odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

podle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

c) jiné

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 210,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2013. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

5. Licenční odměna za oprávnění informaci užít

a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.


6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných statutárním městem Brnem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.Sazebník byl schválen Radou městské části č. 15/2014  dne 3.9. 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.