Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Svolání a program zasedání

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Zastupitelstvo  >  Svolání a program zasedání

Svolání a program zasedání


uveřejňuje městská část Brno-Nový Lískovec 7 dnů předem na "Úřední desce úřadu".


 

S V O L Á V Á M

zasedání č. 7/21

Zastupitelstva městské části statutárního města Brna

Brno – Nový Lískovec

 

Datum konání         :           21. 6. 2017

Zahájení                   :           17.00 hodin

Místo konání           :           zasedací místnost ÚMČ, Oblá 75a

 

Program :

Technický bod

1.  Závěrečný účet MČ za rok 2016

2.    Rozpočtová opatření

a) Příjmy a výdaje z finančního vypořádání hospodaření roku 2016

b) Zapojení zisku a odpisů na rok 2016 z VHČ

c) Zapojení daně z příjmů právnických osob za rok 2016

d) Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 na účelové komunikace

e) Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ZŠ Kamínky na opravu hokejbal. hřiště

f) zapojení fin. prostředků na invest. akci Rekonstrukce soc.zařízení MŠ Oblá - 2. etapa

g) zapojení fin. prostředků na investiční akci Požárně bezpečnostní řešení na ZŠ Svážná

h) zapojení finančních prostředků na opravy dětských hřišť

i) zapojení finančních prostředků na projekt Jednotné řízení příspěvkových organizací

j) zapojení investičního transferu od města na parkoviště Čtvrtě

3.    Úprava Zásad hospodaření se sociálním fondem a rozpočtové opatření

4.    Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – NASAN Okruh Brno NL, z. s.

5.      Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tomáš Stejskal

6.      Sdělení SK Bisoni Brno z. s

7.      Žádost o poskytnutí neinv. individuálních příspěvků z rozpočtu MČ a rozpočtové opatření

8.      Harmonogram přípravy a tvorby rozpočtu na rok 2018

9.      Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 3. 2017

           komentář k plnění rozpočtu

10.   Odpisový plán na rok 2017 – ZŠ Svážná

            změna odpisového plánu

11.   Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku – ZŠ Svážná

12.   MŠ a ZŠ – dodatky smluv o výpůjčce

13.   Žádost o prodej pozemku p.č. 813/2, 812 k.ú. NL

14.   Zrušení cenové mapy

15.   OZV- spalování suchých rostlinných materiálů ve SmB

16.   Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná

17.   Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35

18.   Zápisy z výborů

            zápis FV

19.   Dotazy, podněty, připomínky

 

Z jednání Zastupitelstva městské části je pořizován zvukový záznam.

Zasedání je přístupné veřejnosti

 

Ing. Jana Drápalová v. r.

  starostka