Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Park pod Plachtami

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Životní prostředí a odpady  >  Park pod Plachtami

Park pod Plachtami

V pátek 22.7.2016 byla dokončena oprava a čištění jezírka a dnes (Pondělí 25.7.2016) jsme začali s jeho postupným napouštěním. Doufejme, že nám bude přát počasí a bude pršet natolik, aby se jezírko co nejdříve napustilo.Jak jste si již možná všimli, dochází k velkému úbytku vody v jezírku v Parku pod Plachtami. Bohužel se jedná o zatím nezjištěnou závadu, s největší pravděpodobností na izolaci jezírka. V současné době spolupracujeme se zhotovitelem díla a v reklamačním řízení se budeme snažit závadu identifikovat a následně ji odstranit. Bohužel je velmi pravděpodobné, že v průběhu oprav bude nutné jezírko na určitou dobu úplně vypustit. Této situace současně využijeme k pořádnému vyčištění a odbahnění dna jezírka, čemž bychom se v dohledné době stejně nevyhnuli.


Park pod Plachtami nejen, že byl oceněn cenou děkana, ale je i inspirací pro ostatní.


Citace z e-mailu autora projektu zeleně z 13.8.2013

Co týče zeleně, i květnaté louky se navzdory počasí dále vyvíjejí. Porost sice ještě není na některých místech souvisle zapojený, ale rostliny pokrývají plochu rovnoměrně (obr. č. 13). Proto bych tam dodatečně už nezasahoval, nedoséval - příroda s tím poradí. Na těch nejchudších půdách budou jednou louky nejkrásnější.

Také je už patrné, že se vytvořila místa s odlišnými stanovištními podmínkami = přepoklad pro vyšší biodiverzitu.

 

Vysazené stromy a keře rostou velmi dobře. Názorně je vidět zejména potvrzení faktu, že co je trnité či plstnaté, je zároveň nejvíce suchovzdorné. Krásné přírůstky mají trnité hlohyně (Pyracantha) a ještě lépe se daří rakytníkům (Hippophaë). Obr. č. 32, 33 a 34.

 


 

Na obr. č. 38 je vidět, že ostrůvek ponechané "původní" vegetace působí jako nějaká oáza života. I v těchto vedrech a suchu tam jistě nachází útočiště množství živočichů a rostlin - a do takové podoby by se měla časem proměnit celá jižní polovina Parku pod Plachtami.

 

Petr F.

Aktuální rozbor vody - zde


Zpráva o jezírku v Parku pod Plachtami

 

V červnu letošního roku byla konečně zkolaudována stavba parku pod ulicí Plachty a Slunečnou. Důvodem několikaměsíčního zpoždění byly vady a nedodělky na stavbě, z nich asi nejzávažnější byla netěsnost stavidla a dále skutečnost, že mezery v zábradlí na lávce byly širší, než předepisoval projekt. V takovém stavu odmítla městská část stavbu převzít a trvali jsme na odstranění těchto závad.  Další problémy byly způsobeny zpožděnými výsadbami a výsevy, takže porosty na některých místech nestačily na podzim zakrýt zcela terén a na jaře byla jarními přívalovými dešti splavená hlína na cesty a částečně i do jezírka. Teprve po odstranění těchto problémů mohl magistrát města podat návrh na kolaudaci a po ní dojde v nejbližší době k předání parku s jezírkem do údržby městské části. 

I když stavebník při opravě zábradlí na lávce v prosinci loňského roku naplněné jezírko v rozporu s manipulačním řádem vypustil, díky mimořádně mokrému a studenému jaru je nyní už zase zcela naplněné. Oprava stavidla se tedy povedla a voda se udržuje na provozní hladině. Z jezírka jsou pravidelně odebírány vzorky vody na rozbor, podle prvních výsledků dešťová voda obsahuje minimum živin a zákal tvoří minerální částice, zvířené z pískové vrstvy na dně. Nehrozí tedy rozvoj řas ani přemnožení komárů. Čištění odpadků, které naši občané do jezírka naházejí, provádíme už nyní. Kvalitu vody budou mít v budoucnu rovněž na starost vodní a pobřežní rostliny, které plánujeme co nejdříve po předání parku městské části vysadit na břehy a mělčiny jezírka. Projekt výsadeb již máme připraven. Břehy postupně zarostou a do jezírka se tak nebude splavovat při dešti hlína.  Postupně získá přírodě blízký charakter a obydlí ho i další vodní živočichové, již nyní zde můžeme vidět vodoměrky, vodní šneky a potápníky. Okolo jezírka byl v roce 2012 založen nový park skládající se z různých typů zeleně.

Základní kostru nových výsadeb tvoří listnaté stromy, doplněné jehličnany a většími souvislými keřovými skupinami. Všechny tyto dřeviny - bez rozdílu mezi jednotlivými druhy - překonaly uplynulou dlouhou zimu úspěšně a v současnosti vykazují zdravé přírůstky. Některé druhy už i vykvetly, takže koncem léta a na podzim můžeme očekávat první projevy zamýšleného efektu barevných plodů.

V severní polovině parku, s převažující pobytovou funkcí, byly nově založeny všechny trávníkové plochy. Modelace terénu, vyrovnání různých proláklin a hrbolů, odstranění nemalého množství kamení a úlomků sutě - pozůstatků ještě z doby výstavby sídliště, které přitom proběhlo, podstatně usnadní údržbu těchto ploch do budoucna. Trávníky rychle vyklíčily již na podzim a v současné době tvoří téměř zapojený porost, schopný zamýšleného provozu.

Naproti tomu květnaté louky, založené v jižní, přírodněji řešené části parku, mají mnohem pomalejší vývoj. Na jejich klíčení měla dlouhá zima nepříznivý vliv, umocněný vzápětí následujícím přílišným oteplením. Porosty jsou proto zatím řídké, ale i zde lze pozorovat jeden pozitivní efekt: samovolné šíření některých druhů z ostrůvku původní vegetace, který tam byl právě za tímto účelem v rámci úprav parku záměrně ponechán.

Po předání parku městské části bude také dokončena elektro přípojka k vrtu a zprovozněna studna, ze které bude možné jezírko v době letních veder (jestli letos nějaká přijdou) anebo dlouhodobého sucha doplňovat. Vydatnost vrtu je dostatečná i na případné zavlažování trávníků a nových výsadeb, což městské části ušetří značné prostředky na zálivku.

Žádné jiné stavební práce se v parku již nepřipravují, pouze doplnění herních prvků v místě dětského hřiště. Co se týče záměru vybudování zázemí u fotbalového hřiště, je třeba si uvědomit, že tato plocha již nepatří do parku, ale je součástí sportovní části areálu, která je i v územním plánu určena pro sport a rekreaci. Hranice mezi těmito funkcemi prochází příčně areálem souběžně s mlatovou cestou podél plotu hřiště pro baseball. Šatny se sprchami a místnost pro správce areálu vedle fotbalového hřiště se ovšem bude realizovat pouze za podmínky, že městská část obdrží na projekt dotaci. Žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu schválilo zastupitelstvo městské části v lednu letošního roku jednomyslně, o dotaci zatím rozhodnuto nebylo.  

Vážení občané, věřte, že jsme všichni z radnice strávili hodně času řešením problémů při výstavbě parku a moc se těšíme, že nám tato plocha bude konečně předána, abychom se o ni mohli začít starat ke spokojenosti okolních obyvatel i všech návštěvníků parku. Děkuji všem za kritické připomínky, ale i za podporu a ocenění, že prostor začíná konečně vypadat k světu.

Ing. Jana Drápalová, starostka MČ - květen 2013

.

.

Vážení občané - Květen 2012

v nejbližších dnech bude zahájena realizace poslední etapy budování  parku Pod Plachtami pod ulicí Plachty a Slunečnou v Novém Lískovci. Součástí stavby jsou terénní úpravy, sadové úpravy, vybudování nových chodníků, mobiliář parku. V této etapě bude vybudován také vodní prvek – jezírko. Vodní režim jezírka navrhli a spočítali odborníci, takže se nemusíte obávat  ani zapáchající vody, ani komárů. Břehy budou pozvolné a mělké, takže nehrozí ani, že by děti při hře upadly do hluboké vody.  Věříme, že vodní prvek bude  velkým přínosem pro estetickou kvalitu veřejného prostoru parku a pro jeho rekreační funkci.  Vzhledem k tomu, že celá akce je financovaná z evropské dotace a prostředků rozpočtu města Brna, zajišťuje ji Investiční odbor Magistrátu města Brna. Během podzimu a jarních měsíců budou tedy v prostoru pod ulicí Plachty probíhat  stavební práce,  prosím tedy o trpělivost. Po dokončení této akce již bude park plně funkční a k dispozici pro rekreaci občanů Nového Lískovce. Na příští rok plánujeme ještě rozšíření dětského hřiště v centrální části parku o herní prvky pro větší děti a pak již bude městská část tyto prostory pouze udržovat.  Více informací o projektu zde...

Projednávání konceptu

Pozvánka na veřejné projednání návrhu parku

Prezenční listina

Zápis z projedání konceptu návrhu parku

Původní stav

Koncept

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5

strana 6

strana 7

strana 8

strana 9

Projektová dokumentace - část

Dokumentace pro výběr zhotovitele - průvodní zprávaDokumentace pro výběr zhotovitele - souhrnná technická zpráva
Situace - půdorys návrhuDokumentace pro výběr zhotovitele - vodní nádrž
Situace stavby - vodní nádržStavební část - technická zpráva
Zeleň - průvodní a technická zprávaZeleň - osazovací plán