Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Starosta

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  MĚSTSKÁ ČÁST  >  Starosta

Starosta


  Ing. Jana Drápalová

1962, sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky pro Lískovec.

Kontakty: drapalova@nliskovec.brno.cz,  547 428 910

 
Náplň práce starostky

 • stojí v čele ÚMČ
 • zastupuje ÚMČ navenek; při významných příležitostech a občanských obřadech má přitom právo používat závěsný odznak se státním znakem
 • jmenuje a odvolává (se souhlasem tajemníka MMB) tajemníka ÚMČ a stanovuje jeho plat podle zvláštních předpisů
 • svolává a zpravidla řídí zasedání ZMČ a RMČ, podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání ZMČ a spolu s místostarostou nebo jiným radním zápisy RMČ
 • pozastavuje výkon usnesení RMČ, má-li za to, že je nesprávné; věc poté předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ
 • na území MČ plní povinnosti vyplývající z volebních zákonů
 • na území MČ zastupuje město v územních řízeních
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření MČ za uplynulý kalendářní rok
 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti
 • zvláštní orgány MČ; jmenuje a odvolává jejich členy
 • je členem sněmu starostů
 • přezkoumává námitky proti rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku z rozpočtu MČ
 • je oprávněna předkládat Radě města Brna materiály k projednání
 • spolupracuje s předsedy výborů ZMČ a komisí RMČ a pomáhá jim při plnění úkolů
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi ÚMČ
 • plní úkoly tajemníka ÚMČ, pokud by tento nebyl ustanoven
 • zajišťuje v přenesené působnosti připravenost městské části na řešení krizových situací a v době krizového stavu plní povinnosti uvedené v příloze č. 7 Statutu města Brna
 • zřizuje bezpečnostní radu městské části a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb městské části v případě, že Hasičská záchranná služba Jihomoravského kraje určí MČ povinnosti rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje
 • v samostatné působnosti při provádění záchranných a likvidačních prací:
  • zajišťuje varování osob nacházejících se na území městské části před hrozícím nebezpečím
  • organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s primátorem města Brna evakuaci osob z ohroženého území městské části
  • organizuje činnost městské části v podmínkách nouzového přežití obyvatel městské části
  • je oprávněna vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci
  • je oprávněn v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákona o integrovaném záchranném systému a předpisů vydaných k jeho provedení,
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  • plní další úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zvláštními zákony