Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Potřebuji si vyřídit

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Potřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Název životní situace:


TAJEMNICE ÚŘADU 

009 - podání adresovaná Radě a Zastupitelstvu městské části Brno - Nový Lískovec dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích

172 - Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

ODBOR FINANČNÍ 

199 - Žádost o vydání rybářského lístku

218 - Místní poplatek ze psů

219 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

220 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

221 - místní poplatek ze vstupného

222 - poplatek z ubytovací kapacity

bez kódu - Neinvestiční transfer naziskovým a podobným organizacím poskytovaný z rozpočtu městské části

 

ODBOR STAVEBNÍ A VŠEOBECNÝ 

Silniční hospodářství a doprava:

078 - Vyhrazené parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

079 - Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

080 - Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

081 - Uzavírka silnice nebo místní komunikace - částečná nebo úplná

082 - Zvláštní užívání komunikace - zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo vozovce, umístění mobilního prodejního stánku apod., (reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkování, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.)

bez kódu - Povolení vjezdu na vybrané komunikace 

 

Životní prostředí:

bez kódu - Souhlas se zvláštním užívání veřejné zeleně

071 - Poplatek za znečišťování ovzduší

122 - Kázení dřevin rostoucích mimo les

134 - Odchytová a asanační služba

177 - Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

178 - Ochrana zvířat proti týrání

185 - Kam s odpadem?

194 - Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

195 - Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

196 - Zaevidování zemědělského podnikatele

198 - Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

 

Stavební úřad:

143 - Stavební povolení k vodním dílům

202 - Územně plánovací informace o podmínkáchj vydání územního rozhodnutí, o podmínkách vydání územního souhlasu a o podmínkách provedení jednotlivých staveb bez předchozího územního rozhodnutí a územního souhlasu

203 - Žádost o vydání územního souhlasu

204 - Žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

205 - Žádost o vydání územního souhlasu

206 - Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy

207 - Žádost o spojení územního a stavebního řízení

208 - Ohlášení stavby

209 - Žádost o stavební povolení

210 - Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

211 - Oznámení o užívání stavby

212 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

213 - Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby

214 - Žádost o povolení zkušebního provozu

215 - Oznámení změny v užívání stavby

216 - Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

001 - Stížnosti

004 - Petice

043 - Nájem obecních bytů 

094 - Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy - výměna bytu

095 - Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových domů

173 - Legalizace a vidimace

299 - Přechod nájmu

bez kódu - Pronájem obecního pozemku

 

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE

027 - Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

036 - Sociální a výchovné problémy mladistvých (15 - 18 let)

072 - Úmrtí a zajištění sociálního pohřbu

182 - Tíživá nebo krizová situace v životě člověka

183 - Sociální poradenství pro občany v nepříznivé sociální situaci