Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Opravné prostředky

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Opravné prostředky

Opravné prostředky

Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

   Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá do 15 dnů po vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jak se odvolat proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

   Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

   Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městské části (jeho věcně a funkčně příslušného odboru nebo útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je věcně a funkčně příslušný odbor nebo útvar Magistrátu města Brna.

   Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

   Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

   Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nesjou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") můžer podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způspbem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb. (odkaz na zveřejněnou informaci);

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebopředložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

- ústně - je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam

- písemně - prostřednictvím centrální podatelny Úřadu městské části Brno - Nový Lískovec, Oblá 75a

- elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.novyliskovec@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zvřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.)

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

   Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup úřadu městské části je Magistrát města Brma.

   Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnost sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Hrazení nákladů za poskytnuté informace

   V souvislosti s poskytnutím informací je úřad městské části oprávněn dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádat úhradu nákladů, které jsou spojené s pořízením kopie, opatřením technických nosičů dat a zasláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada nákladů se řídí sazebníkem úhrad. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Odkazy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- právo na informace o životním prostředí samostatně upravuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Petice, stížnosti a jiná podání

1) Petice

   Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány města se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Petiční právo je konkrétně upraveno zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

   Sestavení petice a její podání může provést jak jednotlivý občan, tak i skupina občanů. Občané si za tímto účelem mohou sestavit petiční výbor. V tomto případě členové petičního výboru ze svého středu určí osobu starší 18 let, která je bude v dané věci zastupovat ve styku s príšlušnými orgány.

   Občam, který sestavil petici, nebo petiční výbor může zákonným způsobem vyzývat občany, aby svým podpisem petici podpořili. Podpisové archy musí obsahovat buď vlastní text petice nebo musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být občany podpořena a musí na nich být uvedeno jméno, příjmení a bydliště občana, který petici podává, nebo jména, příjmení a bydliště všech občanů petičního výboru včetně toho, kdo je oprávněn zastupovat petiční výbor. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště.

   Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal, nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

2) Stížnosti a jiná podání

Lhůty pro vyřizování návrhů, připomínek a podnětů

- upravuje § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění posdějších předpisů, § 175 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 16a odst. 6, odst. 5 a odst. 8 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;

- obecně orgány městských částí vyřizují návrhy, připomínky a podněty bezodkladně, nejpozději do 60 dnů;

- pokud věc spadá do působnosti zastupitelstva městské části - do 90 dnů.