Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Žádosti o informace

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Povinné informace (zákon č. 106/1999 Sb.  >  Žádosti o informace

Žádosti o informace


  Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Působnost městské části Brno - Nový Lískovec

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem rozděleným do 29 městských částí. Městské části jsou samostatně spravovány zastupitelstvem městské části, dalšími orgány městských částí jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada městské části. Ze své činnosti je rada odpovědná zastupitelstvu městské části.

Nadřízeným všech zaměstnanců statutárního města Brna zařazených do úřadu městské části je tajemník, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městské části se dělí na odbory.

V souladu se zákonem o obcích statutární město Brno zabezpečuje výkon státní správy, tzv. "přenesená působnost", a samosprávy tzv. "samostatná působnost". Přenesenou i samostatnou působnost vykonává městská část prostřednictvím svých orgánů.

Při výkonu samosprávy, samostatné působnosti, se městské části řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Při výkonu státní správy, přenesené působnosti, se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Svobodný přístup k informacím


Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s vyjímkou těch, jejichž poskytování (zejména vyřizování žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon).


Městská část je povinna poskytovat informace vztahující se k oblastem své působnosti:


Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7 - 11 zákona č. 106/1999 Sb., (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobnícvh údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.).


Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

- ústně - (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv útvaru úřadu městské části

- písemně - prostřednictvím podatelny Oblá 75a

- elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@novyliskovec@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)


Další informace lze získat:

- internet - http://www.novy-liskovec.cz


Vyřizování žádostí


Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se pořadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.


Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena

b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

c) adresa pro doručení (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa)

Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.


Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

a) ufyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště

b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb. a v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše uvedené v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).


Písemná žádost musí být úplná, zrozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.


Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li yapotřebí licence podle § 14a yákona č. 106/1999 Sb., předloží ve lhůtě do 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.


Lhůtu 15 dnů lye prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ye yávažných důvodů, kterými jsou:

a) vzhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;

b) vzhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;

c) nutnost konyultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.