Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Provozní řád dětských hřišť

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Životní prostředí a odpady  >  Provozní řád dětských hřišť

Provozní řád dětských hřišť


 

Ú Ř A D    M Ě S T S K É    Č Á S T I   M Ě S T A   B R N A
B R N O  -  N O V Ý   L Í S K O V E C,  OBLÁ 75 A ,  634 00  BRNO

Provozní řád dětských hřišť


Provozovatel hřišť:

Statutární město Brno, městská část Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno


Správce hřišť:

ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno

Odpovědný pracovník  referent - životní prostředí tel: 547428918

Provozní řád se týká dětských hřišť provozovaných MČ Nový Lískovec. Jsou to oplocené nebo jinak ohrazené plochy, označené jako dětské hřiště, spravované MČ Nový Lískovec.

Provozní doba:

od 1. května do 30. září      od 8,00 hod. do 21,00 hod

od 1. října do 30. dubna      od 9,00 hod. do 19,00 hod

1). Týdenní úklid venkovních hracích ploch  - provádí se min. 1x týdně:

   • úklid odpadků z plochy hřiště
   • vysypání odpadkových košů
   • pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře

2). Průběžná péče o herní prvky a mobiliář – provádí se min. 1x týdně:

   • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad
   • kontrola stavu, bezpečnosti  a čistoty

3). Péče o zeleň – provádí se průběžně:

   • sekání a úklid trávy
   • hrabání listí
   • drobné prořezy keřů a dřevin

4).Údržba  pískoviště:

   • kontrola stavu obrub pískoviště
   • přehrabání pískoviště ( odstranění hrubých nečistot)
   • 2x během roku překopání – přeházení písku v pískovišti
   • 1x ročně odebrání vzorku písku a provedení rozboru, dle potřeby doplnění nebo výměna písku březen /duben ( písek kopaný hrubosti 0,4)

5).Provozní kontrola

   • podrobnější prohlídka  zaměřená na funkce a stabilitu zařízení. Provádí se v rozmezí od 1 do 3 měsíců

6). Povinnosti návštěvníků

   • dodržovat provozní řád
   • udržovat čistotu, pořádek, nepoškozovat a neznečišťovat hřiště a jeho zařízení
   • chovat se slušně a ukázněně, tak aby nedocházelo k ohrožování návštěvníka ani ostatních

7). Na hřišti platí zákaz

   • vstupu se zvířaty
   • konzumace alkoholu a omamných látek
   • používat vybavení k jiným účelům, než k nimž je určeno

8). Důležitá telefonní čísla

   • V případě úrazu, poškození zařízení hřiště, nebo porušování provozního řádu se obraťte na : 

   • Městská policie Brno                         tísňová linka               tel.č. 156
   • Záchranná služba                               tísňová linka               tel.č. 155
   • Hasiči                                                tísňová linka               tel.č. 150
   • ÚMČ Brno Nový Lískovec               odpovědný referent    tel.č. 547428918